Rešenja u sistemima vodovoda

Sa porastom potrebe za vodosnabdevanjem, dolazi do širenja sistema, dodavanja novih bunara, novih mernih šahti i novih tehničko-tehnoloških objekata. Ipak bez obzira na širenje sistema, čak i kada je u pitanju modernizacija već postojećeg sistema, svi ovi delovi sistema su najčešće udaljeni od centralnog nadzora i njihovo povezivanje na SCADA sistem može predstavljati prepreku za korisnika.

Rešenja u sistemima vodovoda

Zbog toga je prilikom modernizacije nadzornih sistema u okviru vodovodnih kompanija komunikacija između udaljenih lokacija i nadzornog centra realizovana sa industrijskim GPRS ruterima proizvođača Geneko. Cilj ovoh projekta je bio da se unapredi daljinsko očitavanje sa postojećih lokacija i da se uvedu nove lokacije u sistem nadzora i upravljanja, kao i da se optimizuje potrošnja GPRS saobraćaja.

Sistem nadzora i upravljanja koji obuhvata nadzor i daljinsko upravljanje pumpnim stanicama, udaljenim bunarima, fekalnim stanicama i mernim šahtama koje su u nadležnosti JPKP Lazarevac (jedan od nasih projekata) realizovan je sa PLC kontrolerima proizvođača Schneider Electric i Vijeo Citect Scada sistemom. Za regulaciju rada pumpi na bunarima i pumpnim stanicama korišćeni su frekventni regulatori proizvođača Schneider Electric i Omron.

Sada operateri u kontrolno-komandnom centru imaju informacije o statusima i alarmima, vrednostima nivoa, protocima vode sa udaljenih lokacija. Takođe imaju i mogućnost upravljanja i zadavanja parametara kako bi sistem funkcionisao po definisanom planu. Operatorima je dostupna opcija praćenja trendova parametara i pravljenja izveštaja, što im omogućava bolju organizaciju, stabilnije snabdevanje i poboljšanje usluge prema krajnjim korisnicima.

Comments are closed.