Optimizacija potrošnje

U cilju optimizacije, uštede i smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju u industriji i zgradarstvu, tj. smanjenja iznosa na računu za potrošnju električne energije, inženjeri firme “Esicon” sklopili su više elemenata u jedan centralni sistem za nadzor, kontrolu i akviziciju podataka.

Optimizacija potrošnje

Sistem se sastoji od kontrolnih brojila, uređaja za kontrolu maksigrafa, analizatora sa mogućnošću lokalnog logovanja i uređaja za prosleđivanje podataka na dalju obradu u nadzorni centar.

Očitavanje stanja registara potrošnje el. energije, raznih potrebnih veličina i maksigrafa je moguće preko portova na samim uređajima preko kablovske komunikacione infrastrukture, kao i preko sistema bežičnog prenosa podataka pomoću GPRS / GSM mreže.

Omogućeno je čitanje obračunskih podataka, kao i preuzimanje svih zapamćenih podataka za željeni period iz logera. Arhivirani podaci se mogu preuzeti iz logera i trajno čuvati na PC računaru i kasnije koristiti za izradu analize profila opterećenja radi procene mogućih ušteda u sistemu, obračun objedinjenog maksigrafa, kontrolu i upravljanje vršnim opterećenjem.

Sistemski softver za PC računar je kompatibilan sa uređajima koje očitava. Uređaji se nalaze u njegovoj bazi i on ih lako prepoznaje.

Softver kompatibilan sa svim Windows okruženjima namenjen je prikupljanju, obradi i akviziciji podataka dobijenih sa logera radi optimizacije potrošnje električne energije a na osnovu obrade očitanih mernih veličina sa brojila, stanja brojača aktivne energije, reaktivne energije, trenutnog petnaestominutnog maksigrafa itd. Ručno ili automatski, prema zadatom algoritmu rada, u zavisnosti od tehnoloških procesa u sistemu se izvršavaju predviđeni koraci. Softverski paket je modularnog tipa: analiza profila opterećenja, objedinjeni maksigraf, kontrola potrošnje energije, daljinsko čitanje, nadzor i upravljanje vršnim opterećenjem, mogu se modularno implementirati.

Analizom profila opterećenja na osnovu prikupljenih podataka mogu se predložiti aktivnosti u cilju smanjenja iznosa na računu za utrošenu električnu energiju sa eventualnom procenom moguće uštede:

  • objedinjeno merenje za više određenih delova u sistemu,
  • optimizacija vremena početka pojedinih tehnoloških celina i uključenja velikih potrošača radi smanjenja vršnog opterećenja
  • automatska kontrola i upravljanje vršnim opterećenjem, i td.

Aplikativni softver, čiju izradu vrše inženjeri firme “Esicon”, zajedno sa celokupnom opremom koja se koristi za ovakva rešenja čini jedinstveno rešenje sistema za centralni nadzor, upravljanje i akviziciju u cilju automatizacije i uštede u potrošnji električne energije. Softverski paket omogućava povezivanje više sistema za praćenje i upravljanje u jedinstveni sistem za centralni nadzor, automatsku regulaciju i akviziciju podataka.

Comments are closed.